IKKE Blog

woensdag, 25 april 2018 21:02

Coaching - deel 4: Modellen

We zijn al weer toe aan de vierde en laatste blog over 'Coaching'. Er resteren ter behandeling nog drie zeer bruikbare modellen. In dit blog komen 'de Creatiespiraal', 'de Coachingscirkel' en 'het 3C model' aan bod. Uiteraard zijn er weer de LiteratuurTip en de VideoTip. Meer weten? Neem dan nu contact met ons op. Vergeet in ieder geval niet de eerste drie blogs te lezen.

De drie modellen, die nu aanbod komen, kunnen óf door een interne coach (denk aan functionaris P&O of leidinggevende) óf een externe coach worden ingezet.

Gerelateerde afbeeldingDe Creatiespiraal (van Marinus Knoope)
Dit model leent zich uitstekend voor die coachee, die de tijd en de fasering wil nemen om een nadrukkelijke wens om te zetten in werkelijkheid. De wens is gericht op de ontwikkeling van ander gedrag. Dit gedrag levert een positieve bijdrage aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie als dat relevant is. Het uitgangspunt is dat ieder mens zelf invloed heeft op zijn omstandigheden. Er is een groot geloof in ontwikkeling, in geleidelijke groei. Er zijn twaalf fasen te onderscheiden, die allemaal en achtereenvolgens gevolgd moeten worden. Intrinsieke motivatie is een belangrijke voorwaarde! De coach volgt de coachee in de volgende 12 stappen:

1. Wensen: Wat wil ik daadwerkelijk én zelf in de toekomst realiseren? 
2. Verbeelden: Hoe ziet voor mij de realisatie van die wens er dan concreet uit? 
3. Geloven: Sta ik 100% achter mijn wens, geloof ik volledig in mijn eigen kunnen en kennen om dewens te realiseren?
4. Uiten: Hoe en wie ga ik enthousiast en gedreven vertellen over mijn wens en mijn voorstelling van de realisatie?
5. Netwerken: Wie ga ik mogelijk actief betrekken bij de realisatie van mijn wens? Waar vraag ik om feedback, goede raad?
6. Plannen: Hoe en wanneer ga ik aan de slag en met wie? SMART beschrijven van het plan is zeer belangrijk!
7. Beslissen: Wie zijn mijn kritische vrienden tijdens de uitvoering van mijn plan?
8. Handelen: Wanneer ga ik daadwerkelijk starten?
9. Volhouden: Hoe ga ik om met successen en teleurstellingen? Hoe zet ik die om in een bijdrage aan het succes van mijn plan?
10. Vieren: Hoe ga ik de successen vieren? 
11. Waarderen: Hoe ga ik genieten van alles en iedereen, die een bijdrage leveren aan het succes? Hoe waardeer ik die belangeloze inzet?
12. Ontspannen: Welke ontspannende activiteiten ga ik ondernemen als de wens is gerealiseerd?

De coach stimuleert, begeleidt, bevraagt en bewaakt de opeenvolging van de stappen. Hij zorgt er voor dat de tomeloze doener wordt geremd en bezint eer hij begint. Hij zet de denker aan tot actie, tot daadkracht en geeft anderen die telkens weer 'willen' een spiegel voor: een goede wil is één, de daa bij het woord en de wil voegen is twee! Een voordeel van de inzet van de creatiespiraal is de tijd en aandacht voor de persoonlijke wens, de tijd en stappen om tot realisatie van de wens te komen. Een ander voordeel is dat de betrokkenen onbevangen en onbevooroordeeld aan de slag gaan. Het individu bepaalt zelf de richting en het doel. Dat geldt in veel mindere mate bij de inzet van het volgende model.

LiteratuurTip: Marinus Knoope (2009) - De Ontknooping - Over de helende en sturende rol van ongewenste emoties
VideoTip: https://youtu.be/UY75MQte4RU

Afbeeldingsresultaat voor cirkel De Coachingscirkel
De organisatie en de werknemer willen vooruit. Beiden willen de competenties verder ontwikkelen. Er zal competentiegericht gecoacht gaan worden. Dat staat vast. Kwaliteiten en aandachtspunten krijgen de aandacht. Er wordt vanuit gegaan dat we de competenties kunnen managen ten gunste van een bepaald resultaat voor de werknemer én de organisatie. Er spreekt ambitie uit. De competentie komt tot uitdrukking als er zich een probleem voordoet en de kennis en ervaring tot de oplossing leidt. Dat geldt op een andere manier ook voor de situatie, waarin gedrag of houding met aandacht en emotie leiden tot de oplossing. Een competentie laat zich zien in het meer dan voldoende reageren en presteren in een bepaalde specifieke situatie. 

Coach en coachee doorlopen de volgende vier fasen:
1. Ervaren van de feitelijke (begin) situatie
2. Reflecteren op die situatie en nagaan waar belemmerende en stinulerende factoren in de context en de coachee een rol spelen.
3. Willen veranderen c.q. opheffen van de belemmeringen
4. Veranderen en anders willen of moeten doen.

De coach zal in eerste instantie veel en vooral moeten luisteren, samenvatten en doorvragen. Suggereren en interpreteren komen met name tijdens de derde en vierde fase aan bod. Als de coach extern wordt geworven
- is er geen sprake van een afhankelijkheidsrelatie.
- kan er in onderling vertrouwen gewerkt worden aan de doelen.
- is er transparantie over de betrokkenheid van functionarissen uit de eigen organisatie.
- is er duidelijkheid over wat wel en wat niet naar bv de functionaris P&O of de leidinggevende gaat.
- kan in overleg bepaals worden hoe belemmerende factoren bij anderen aan de de orde kunnen worden gesteld.
- is er (in)formeel tijd en aandacht voor evaluatie: feedback en feedforward.

Competentiemanagement heeft een 'zweem van beoordelen' om zich hangen. Houd in de gaten als coach en coachee of en in hoeverre er een verborgen agenda aanwezig is. Het zal niet de eerste keer zijn, dat het initiatief tot coaching genomen wordt als start van een dossier in plaats van een aanmoediging om voortdurend te ontwikkelen en te leren van negatieve ervaringen in context en van eigen inzet.

CCC Het 3C model
De eerste tweemodellen verschillen van elkaar in die zin, dat de eerste in meerdere mate alle tijd en aandacht geeft aan de coachee. In het tweede model is daar minder sprake van: er is geen wens maar een ambitie of wellicht noodzaak om aan de slag te gaan met de coachee. Het 3C model vraagt nadrukkelijke afstemming tussen Coach, Coachee en Context! Dat vraagt bijna blindelings vertrouwen om er samen het beste voor alles en iedereen van te maken in voor- en in tegenspoed. Het vertrouwen drukt zich uit in openheid van zaken, gedeelde invloed, delegeren van acties, het managen van verwachtingen. Als dit goed gebeurt, is er vaak al een verminderde noodzaak om dit model in te zetten dan uitsluitend voor groei. Er zijn voor iedere C meerdere aandachtspunten. Ik noem er voor ieder steeds vijf.

Coach:
1. Schep en geef vertrouwen. 
2. Blijf jezelf, doe je niet anders of beter voor. Blijf bij de spreekwoordelijke leest.
3. Stem verwachtingen af.
4. Stel je open en ook kwestbaar op.
5. Ga op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om.

Coachee:
1. Heb vertrouwen in jezelf.
2. Neem initiatief, stel je niet afhankelijk op.
3. Bespreek jouw gedachten en gevoel met de coach
4. Stel grenzen als dat nodig is.
5. Stel de coach niet op een voetstuk. Hij of zij is ook maar een mens.

Context:
1. Aanweigheid van missie, visie en ambitie
2. Betrokkenheid van medewerkers bij ontwerp en uitvoering van missie, visie en ambitie.
3. Wees positief als het ook maar even kan, wees negatief als het écht moet.
4. Wees een voorbeeld
5. Geef de ontwikkelbehoeften van de organisatie concreet aan.

Het is duidelijk dat voor het gebruik van dit model sprake moet zijn van samenhang tussen de drie C's. Transparante communicatie, feedback geven en ontvangen, ondersteunen en kansen bieden zijn het credo! Ga met dit model niet aan de gang als er wantrouwen is, haast in ontwikkeling, beperking in groei, niet van fouten mag worden geleerd.

LiteratuurTip: Cools,K. (2006), Controle is goed,vertrouwen nog beter. Assen: Van Gorcum
VideoTip: https://youtu.be/q7a5TIzOmeQ

Bron voor de vier blogs over 'Coaching': GrootCoachingsModellenboek
Meer in deze categorie: « Coaching - deel 3: Modellen

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ
UW COMMUNICATIE
U wilt beter worden, onderscheidend in communicatie. Commutalis, school voor communicatie, helpt u graag. Bel met Xaviër de Wit, 06 5159 6838 en u wordt geïnformeerd over de mogelijkheden.

OVER ONS

Commutalis is een netwerk van mensen, die ervaren, vaardig en deskundig zijn op het gebied van communicatie. Die ervaring, wijsheid en vaardigheid brengen wij graag bij jou en jouw collega's: actueel en op maat.

VOORWAARDEN

We doen een appél op uw actieve inbreng tijdens intensieve bijeenkomst(en).
We gaan uit van een open en kritische houding.
We delen kennis, oefenen, geven feedback en enthousiasmeren elkaar.
We werken aan concrete, persoonlijke doelen.

Kosten zijn altijd excl.BTW.
Betaling voorafgaand aan de activiteit mits anders overeengekomen.

CONTACT MET ONS

Klarinetstraat 23 - 6922JW Duiven

E-mail
x[email protected]

Mobiel
+31 6 515 96 838

JUMP TO TOP